รายละเอียด:

สตง. เข้าตรวจสอบถนนทรุดตัว จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่: 27 พฤศจิกายน 2558

เอกสารที่เกี่ยวข้อง