รายละเอียด:

กำหนดให้ผู้สอบคัดเลือกได้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านกฎหมาย)

ลำดับที่ 10-13 และสำรองลำดับที่ 14-15

รายงานตัวและบรรจุเข้าทำงาน วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 8.30 - 9.00 น.

ณ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน 1 ไฟล์
วันที่: 10 มกราคม 2560
แหล่งที่มา: สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล โทร 02-2718000 ต่อ 3204

เอกสารที่เกี่ยวข้อง