ชื่อ-สกุล:

นางสาวพศุตม์ณิชา จำปาเทศ

ตำแหน่งปัจจุบัน:

ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ. 1)

การศึกษา/อบรม/ดูงาน:

  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต(เกียรตินิยมดี) (สาขาทางรัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน:

  • ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินที่ 11
  • ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
  • ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินที่ 10
  • ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การตรวจเงินแผ่นดิน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์:

  • ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

สถานที่ติดต่อ:

เลขที่ 17/8 หมู่ที่ 2 ถนนคลองมะขามเรียง ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์:

โทรสาร:

อีเมล์:

pasutnicha_j@oag.go.th

นางสาวพศุตม์ณิชา จำปาเทศ