ชื่อ-สกุล:

นางสาวอัญชลี เจริญทรัพย์

ตำแหน่งปัจจุบัน:

ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ. 8)

การศึกษา/อบรม/ดูงาน:

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาการบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขานโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ) มหาวิทยาลัยบูรพา
  • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน:

  • ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
  • ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการ
  • ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน
  • นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักตรวจสอบดำเนินงานที่ 2

เครื่องราชอิสริยาภรณ์:

  • ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

สถานที่ติดต่อ:

สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 8 บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์:

0 5311 2456-60 ต่อ 2200

โทรสาร:

อีเมล์:

unchalee_j@oag.go.th

นางสาวอัญชลี เจริญทรัพย์