ชื่อ-สกุล:

นายธีระศักดิ์ วิริยะกมลพันธ์

ตำแหน่งปัจจุบัน:

ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ. 15)

การศึกษา/อบรม/ดูงาน:

 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประสบการณ์การทำงาน:

 • นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานฯ ภูมิภาคที่ 5 จ.อุบลราชธานี
 • นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานฯ ภูมิภาคที่ 4 จ.นครราชสีมา
 • ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา
 • ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4
 • ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3
 • ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 2
 • ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 15

เครื่องราชอิสริยาภรณ์:

 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

สถานที่ติดต่อ:

เลขที่ 424 ถนนไทรบุรี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โทรศัพท์:

0 7432 4771-5 ต่อ 111

โทรสาร:

อีเมล์:

teerasak_v@oag.go.th

นายธีระศักดิ์ วิริยะกมลพันธ์