ชื่อ-สกุล:

นายสุทธิพงษ์ บุญนิธิ

ตำแหน่งปัจจุบัน:

ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ. 6)

การศึกษา/อบรม/ดูงาน:

ประสบการณ์การทำงาน:

เครื่องราชอิสริยาภรณ์:

สถานที่ติดต่อ:

โทรศัพท์:

โทรสาร:

อีเมล์:

sutthipong_b@oag.go.th

นายสุทธิพงษ์ บุญนิธิ