รายละเอียด:

ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างประจำ
ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ด้านช่างทั่วไป) ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง) จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท
เงินค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ 4,000 บาท

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
ได้ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 27 มกราคม 2560 ในวันและเวลาราชการ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2271 8000 ต่อ 1208 ในวันและเวลาราชการ

รายละอียดตามเอกสารแนบ จำนวน 1 ไฟล์
วันที่: 30 ธันวาคม 2559
แหล่งที่มา: สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล 0 2271 8000 ต่อ 1208

เอกสารที่เกี่ยวข้อง