รายละเอียด:

พระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่: 6 ตุลาคม 2557