19 พ.ค.59 (ผลการตรวจสอบ)

OAG default image view

12 พ.ค.59(ผลการตรวจสอบ)

OAG default image view

ผลการตรวสอบที่ดิน /ขนส่งทางน้ำ/การจัดซื้อรถยนต์

OAG default image view

ตัวอย่างผลการตรวจสอบ จ.พังงา เชียงใหม่ กาญจนบุรี

OAG default image view

ตัวอย่างคำวินิจฉัย ของ คตง. /ผลการตรวจสอบ สตภ.2

OAG default image view

วินัยทางงบประมาณและการคลัง (ผลการวินิจฉัย)

OAG default image view

ผลการตรวจสอบจัดเก็บรายได้

OAG default image view

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/ก่อสร้างอาคารปรับปรุงระบายน้ำล้น กรณีศึกษา

OAG default image view

กรณีศึกษา สร้างเขื่อนแม่กะไน

OAG default image view

เงินขาดบัญชี / เงินสะสม กรณีศึกษา

OAG default image view

ผลการตรวจสอบบ่อบาดาล/เครื่องเช่าจักรกล

OAG default image view

ผลการตรวจสอบการการซื้อปุ๋ย / อปท.

OAG default image view

เก็บตกงาน สัมมนานานาชาติ

OAG default image view

บทรายการ สตง. พบประชาชน ( เก็บตกงานประชุมสัมมนานานาชาติ "คุณธรรมแห่งชาติ")

OAG default image view

บท รายการ สตง.พบประชาชน (ผลการตรวจสอบผ้าห่มกันหนาว )

OAG default image view

บท รายการ สตง. พบ ประชาชน (ผลรายงานการตรวจสอบ สุราษฎร์โมเดล)

OAG default image view

Pages