1. นายกรพจน์ อัศวินวิจิตร ประธานกรรมการ
  2. นายทวีศักดิ์ เดชเดโช กรรมการ
  3. นายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม กรรมการ
  4. นายชาญชัย ชลานนท์นิวัฒน์ กรรมการ
  5. นายเกียรติรัชต์ สินสมบูรณ์ กรรมการ
  6. นางสาวธนิฎา ไตรวรานนท์ กรรมการ
  7. นายพิทักษ์ บูรณากาญน์ กรรมการ
  8. นางสาวผุสดี รุ่งเรืองผดุง กรรมการ
  9. ผู้อำนวยการสำนักวินัยทางการเงินและการคลัง เลขานุการ