1. ศาสตราจารย์อรพิน ผลสุวรรณ์ สบายรูป ประธานกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง
  2. นายพิทักษ์ วงษ์นรสิงห์ กรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง
  3. พลตำรวจโทสาโรช นิ่มเจริญ กรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง
  4. นายอนุรักษ์ นิยมเวช กรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง
  5. นางอัสณี เรียงเครือ กรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง
  6. นายนิพนธ์ ฮะกีมี กรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง