1. ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการควบคุมคุณภาพ พ.ศ. 2555
  2. แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน
  3. มาตรฐานเกี่ยวกับการจัดทำและแบบการรายงานที่จำเป็นสำหรับการตรวจเงินแผ่นดินที่หน่วยรับตรวจต้องจัดส่งให้แก่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นประจำ รหัส มตง. 4
  4. การบริหารและควบคุมทางการเงินของหน่วยรับตรวจขนาดเล็ก รหัส มลก.6
  5. การป้องกันหรือควบคุมความเสียหายให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติ พ.ศ. 2547 รหัส มลก. 3
  6. สรุปคำวินิจฉัยชี้ขาดความผิดทางงบประมาณและการคลังของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
  7. Download ระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
  8. การขยายเวลาการรายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายใน และเอกสารคำแนะนำการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน
  9. ประกาศ คตง. ว่าด้วยมาตรการการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบล
  10. การขยายเวลาการรายงานตามระเบียบฯ ข้อ 6 และปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

Pages