รายละเอียด:

ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 11 (จังหวัดนครสวรรค์) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่: 10 สิงหาคม 2561
แหล่งที่มา: สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 11 (จังหวัดนครสวรรค์)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง