รายละเอียด:

ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 11 (จังหวัดนครสวรรค์) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องของรถราชการคันหมายเลขทะเบียน นค 3394 นครสวรรค์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่: 9 ตุลาคม 2561
แหล่งที่มา: สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 11 (จังหวัดนครสวรรค์)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง