วันที่: 30 พฤศจิกายน 2561
แหล่งที่มา: สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 6 (จังหวัดอุดรธานี)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง