รายละเอียด:

ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิภุูมิาภคที่ 11 (จังหวัดนครสวรรค์) เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องของประตู้ห้องทำงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่: 6 ธันวาคม 2561
แหล่งที่มา: สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 1 (จังหวัดนครสวรรค์)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง