รายละเอียด:

ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

บัดนี้ ได้รวมคะแนนสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยพิจารณาจากเกณฑ์การตัดสินที่กำหนดในประกาศรับสมัครดังกล่าวข้างต้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) จำนวน 74 คน ดังนี้
รหัส 11 ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) จำนวน 45 คน
รหัส 12 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  จำนวน 29 คน

ให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) เข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายงานตัว เวลา 8.00 น. - 8.50 น. ณ อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สอบสัมภาษณ์ เวลา 9.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุมคำนึง ชาญเลขา อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน 1 ไฟล์

วันที่: 25 ธันวาคม 2561
แหล่งที่มา: สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มสรรหาและคัดเลือก โทร 02 271 8000 ต่อ 3205