รายละเอียด:

ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง)


บัดนี้ การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว ผู้สมัครสอบได้รับรองตนเองไว้ในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จำนวน 14 คน ดังประกาศ
 
กำหนดการ: วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562
ลงทะเบียนรายงานตัว           เวลา 8.30 น. - 8.50 น.
สอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   เวลา 9.00 น. - 12.00 น.
สอบสัมภาษณ์                     เวลา 13.30 น. - 16.00 น.
สถานที่สอบ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน 1 ไฟล์

วันที่: 13 มีนาคม 2562
แหล่งที่มา: สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มสรรหาและคัดเลือก โทร 02 271 8000 ต่อ 3204