Details

"...จากเหตุการณ์มหาอุทกภัยในปี 2554 ทำให้พื้นที่ในตำบลบางแม่นาง มีน้ำท่วมขังตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 และกลับเข้าสู่ภาวะปกติประมาณเดือนมกราคม 2555 ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางแม่นาง ได้เบิกจ่ายเงินให้กับผู้ประกอบการรายเดียวกัน โดยจ่ายเป็นเช็ค จำนวน 2 ฉบับ ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 จำนวนเงิน 6,989,065.43 บาท และลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 จำนวนเงิน 5,565,683.55 บาท.... โดยไม่มีเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแม่นางที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ต่างให้การสอดคล้องต้องกันว่าการเบิกจ่ายเงินตามเช็คทั้ง 2 ฉบับ ไม่มีเอกสารหลักฐานประกอบ การเบิกจ่ายเงิน..."

Date 13 มิถุนายน 2563
แหล่งที่มา สำนักข่าวอิศรา