Details

"...อัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกจังหวัด แต่มีการกระจุกตัวในบางจังหวัด เช่น จังหวัดบุรีรัมย์มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ 30.50 สำหรับจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรองที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนนักท่องเที่ยวน้อยใน 3 อันดับสุดท้าย ได้แก่ จังหวัดพิจิตร มหาสารคาม และร้อยเอ็ด มีอัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวไม่ถึงร้อยละ 2.00..." 

Date 28 มิถุนายน 2563
แหล่งที่มา สำนักข่าวอิศรา