Details

สตง.รายงานผลการตรวจสอบสืบสวนกรณีการเบิกจ่ายเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลตำบลแห่งหนึ่ง พบถอนเงินจากบัญชีโดยไม่มีการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนฯ จำนวน 65 ครั้ง เป็นเงินทั้งสิ้น 3.22 ล้านบาท จึงแจ้งสำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง พร้อมแจ้งนายกเทศมนตรีดำเนินการทางวินัย ล่าสุดได้มีการดำเนินการทางวินัยกับผู้กระทำผิด และให้มีการชดใช้ค่าเสียหายส่งคืนกองทุนฯ แล้ว

Date 8 กันยายน 2563
แหล่งที่มา สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน