Details

สตง. แจงผลการตรวจสอบโครงการปรับโครงสร้างการผลิตข้าวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วงเงินงบประมาณ 392.36 ล้านบาท พบการดำเนินโครงการบางส่วนยังไม่เป็น    ไปตามเป้าหมาย


Date 16 กันยายน 2563
แหล่งที่มา Thailand Plus Online