Details

ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ลงวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563
 
เรื่อง  รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

บัดนี้ การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครสอบได้รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ
และชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบครบถ้วนภายในวันและเวลาที่กำหนด จำนวน 5,257 คน
และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน 7 ไฟล์ 
Date 25 กันยายน 2563
แหล่งที่มา สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มบรรจุแต่งตั้งและเงินเดือน โทร 02 271 8000 ต่อ 1206