Details

"...จากการตรวจสังเกตการณ์การใช้ประโยชน์ครุภัณฑ์ประเภทเตียงฝึกยืนของศูนย์ฮอมฮักประจำตำบลจำนวน 68 แห่ง ในจังหวัดพะเยาพบว่า ครุภัณฑ์ประเภทเตียงฝึกยืนของศูนย์ฮอมฮักประจำตำบลจำ นวน 63 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 92.65 ของศูนย์ฮอมฮักประจำตำบลในจังหวัดพะเยาไม่ได้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทั้งนี้ เนื่องจากก่อนเริ่มดำเนินโครงการฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาไม่สำรวจความต้องการและความพร้อมของศูนย์ฮอมฮักประจำตำบล จึงทำให้ไม่สามารถทราบได้ว่าศูนย์ฮอมฮักตามจำนวนดังกล่าวไม่มีผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดประจำศูนย์ฯ..."

Date 15 ตุลาคม 2563
แหล่งที่มา สำนักข่าวอิศรา