Details

สตง.เปิดผลตรวจสอบ 5 โครงการ วงเงิน 257 ล้าน ตามนโยบายยกระดับท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 หรือกลุ่มล้านนาตะวันออก พบ 3 กิจกรรม วงเงิน 92.5 ล้าน ก่อสร้างเส้นทางจักรยาน 45 ล้าน ปรับปรุงภูมิทัศน์คูเมืองโบราณ 38 ล้าน และติดตั้ง CCTV 8.2 ล้าน ทำให้รัฐเสียโอกาสจัดสรรงบประมาณไปใช้ยกระดับการท่องเที่ยวกลุ่ม แถมประชาชนในพื้นที่ไม่สามารถเพิ่มรายได้เฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อปี ตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

Date 20 ตุลาคม 2563
แหล่งที่มา ผู้จัดการออนไลน์