Details

สตง. ห่วงผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในท้องถิ่น ภายหลังเข้าตรวจสอบ อปท. พบขาดการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ไม่จัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลผู้สูงอายุ อีกทั้งการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและจัดบริการสถานสงเคราะห์คนชราไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงมีหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานที่กำกับดูแล เพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุงต่อไป
Date 29 ตุลาคม 2563
แหล่งที่มา สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน