Details

สตง. ตระหนักถึงปัญหามลพิษทางอากาศในประเทศไทยซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน จึงรุดตรวจสอบการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยด้านมลพิษอากาศ พบขาดการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของชุมชนหรือเครือข่ายที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน เพื่อดำเนินการตามภารกิจด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน หวั่นกระทบต่อผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ 9 จังหวัด และเสี่ยงต่อความสำเร็จในการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงแจ้งผลการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป
Date 26 พฤศจิกายน 2563
แหล่งที่มา สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน