รายละเอียด:

กำหนดการให้ผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัว
เพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

 

ตำแหน่ง

ผู้สอบแข่งขันได้ลำดับที่

วัน เวลา สถานที่
ให้มารายงานตัว

หมายเหตุ

 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 
 
 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 
 


7 - 8 และ 10 - 12

19 - 24 

1. ลงทะเบียนรายงานตัว
    วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562
     เวลา 8.30 น. - 09.00 น.

 ณ ห้องประชุมดำริ อิศรานุวรรต
อาคาร 2 ชั้น 2
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

 
2. ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
    - ฟังคำชี้แจงจากเจ้าหน้าที่
    - กรอกใบรายงานตัวเข้ารับ
      ราชการ
    - รับหนังสือเพื่อไปตรวจสอบ   
      ประวัติ
    - และพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อบรรจุ
      เข้ารับราชการ

 1. ตามประกาศรายชื่อ
    ผู้สอบแข่งขันได้ฯ
    ลงวันที่ 26
    กรกฎาคม
    พ.ศ. 25602. นำบัตรประจำตัว       
    ประชาชน ฉบับจริง
    มาใช้ลงทะเบียน   
    รายงานตัว
 


** ผู้สอบแข่งขันได้จะต้องมารายงานตัว ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562

หากไม่มาจะถือว่าสละสิทธิ์ โดยไม่ประสงค์จะบรรจุเข้ารับราชการ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562

วันที่: 6 มีนาคม 2562
แหล่งที่มา: สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. 022718000 ต่อ 1208