รายละเอียด:กรุณาส่งข้อมูลได้ที่ 

  1. ทาง e-mail  complaintAG@oag.go.th

  2. ผ่าน Website  http://www.oag.go.th/th/node/add/clue

ภายในวันพุธที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐


วันที่: 25 ตุลาคม 2560
แหล่งที่มา: สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน