Details

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 104 วันที่ 18 กันยายน 2562  ภายใต้แนวคิด “104 ปี สตง.ไทย ก้าวไกลสู่สากล”

Date 18 กันยายน 2562
แหล่งที่มา สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน