ชื่อ-สกุล:

นางสาวอัญชลี เจริญทรัพย์

ตำแหน่งปัจจุบัน:

รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

การศึกษา/อบรม/ดูงาน:

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาการบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขานโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ) มหาวิทยาลัยบูรพา
  • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน:

  • ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
  • ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการ
  • ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน
  • นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักตรวจสอบดำเนินงานที่ 2

เครื่องราชอิสริยาภรณ์:

  • ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

สถานที่ติดต่อ:

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์:

โทรสาร:

อีเมล์:

unchalee_j@oag.go.th

นางสาวอัญชลี เจริญทรัพย์