ชื่อ-สกุล:

นางสิรินทร์ พันธ์เกษม

ตำแหน่งปัจจุบัน:

รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

คุณสมบัติอื่น :

 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

การฝึกอบรม :

 • Management Organizational Change, Australian National University
 • The Secondment Program, Audit New Zealand
 • 9-month Fellowship Program, Canadian Comprehensive Audit Foundation (CCAF) and the Office of the Auditor General of Canada
 • JICA Sponsor Seminar on Government Audit for Senior Officials, Board of Audit of Japan
 • นักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินระดับสูง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • การพัฒนาเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 4 (พตส.4) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

การศึกษาดูงาน :

 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเขตปกครองพิเศษฮ่องกง
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินประเทศญี่ปุ่น
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสาธารณรัฐประชาชนจีน สำนักงานปักกิ่ง สำนักงานเซี่ยงไฮ้ และสำนักงานฝูเจี้ยน
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินประเทศแคนาดา และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินประเทศออสเตรเลีย

การเข้าร่วมประชุมต่างประเทศ :

 • การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของอาเซียน (ASEAN Audit Committee)
 • การประชุมจัดตั้งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินอาเซียน (ASEANSAI)
 • การประชุมสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแห่งเอเชีย (ASOSAI)
 • การประชุมคณะทำงานด้านการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินระหว่างประเทศ (INTOSAI WGEA)
 • การประชุมสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินระหว่างประเทศ (INCOSAI)

การศึกษา/อบรม/ดูงาน:

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • บัญชีมหาบัณฑิต (การต้นทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • วปอ.2556 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประสบการณ์การทำงาน:

 • นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค (จ.นครราชสีมา) และสำนักตรวจสอบรัฐวิสาหกิจ
 • ผู้อำนวยการกลุ่มวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
 • นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 9 ชช. กลุ่มมาตรฐานการตรวจสอบ สำนักงานพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน
 • ผู้อำนวยการสำนักงานผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
 • ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
 • ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน 1 ทรงคุณวุฒิ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์:

 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
 • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

สถานที่ติดต่อ:

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์:

0 2271 8009, 081-7537943

โทรสาร:

0 2273 9015

อีเมล์:

sirin_p@oag.go.th

นางสิรินทร์ พันธ์เกษม