ชื่อ-สกุล:

นางเกล็ดนที มโนสันติ์

ตำแหน่งปัจจุบัน:

ผู้ช่วยผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

การศึกษา/อบรม/ดูงาน:

ประสบการณ์การทำงาน:

เครื่องราชอิสริยาภรณ์:

สถานที่ติดต่อ:

โทรศัพท์:

โทรสาร:

อีเมล์:

klednatee_m@oag.go.th

นางเกล็ดนที  มโนสันติ์