ชื่อ-สกุล:

นายพิเชษฐ์ ตระกูลกาญจน์

ตำแหน่งปัจจุบัน:

ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ. 3)

การศึกษา/อบรม/ดูงาน:

  • เศรษฐศาสตรบัณฑิต (สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) วิทยาลัยการค้า
  • ครุศาสตรบัณฑิต (สาขาคอมพิวเตอร์ศาสตร์) วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการทรัพยากร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน:

  • ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการดำเนินงานที่ 3
  • ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการดำเนินงานที่ 4
  • นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน ชช. 9 สำนักงานตรวจสอบการดำเนินงานที่ 2
  • ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 15

เครื่องราชอิสริยาภรณ์:

  • ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

สถานที่ติดต่อ:

เลขที่ 27/17 ถนนหลังพระ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

โทรศัพท์:

โทรสาร:

อีเมล์:

picheat_t@oag.go.th

นายพิเชษฐ์ ตระกูลกาญจน์