ชื่อ-สกุล:

นายภัทรชัย ชูช่วย

ตำแหน่งปัจจุบัน:

รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

การศึกษา/อบรม/ดูงาน:

  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน (สาขากฏหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การทำงาน:

  • ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานตรวจสอบกิจการพิเศษ
  • ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจสอบกิจการพิเศษ
  • ผู้อำนวยการสำนัก สำนักกฎหมาย
  • ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 14 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
  • ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ. 13)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์:

  • ประถมาภรณ์มงกุฏไทย (ป.ม.)
  • ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

สถานที่ติดต่อ:

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์:

0 2271 8150

โทรสาร:

-

อีเมล์:

patrachai_c@oag.go.th

นายภัทรชัย ชูช่วย