รายละเอียด:

ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

หมายเหตุ : ขอแก้ไขข้อความ ในช่องสี่เหลี่ยม หน้า ๔ ของหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา โดยตัดคำว่า "และข้อ ๑๓" ออก เพื่อให้สอดคล้องกับใบสมัคร

วันที่: 4 ตุลาคม 2560
แหล่งที่มา: สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน