รายละเอียด:

ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์ เพื่อสรรหาเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่: 9 พฤศจิกายน 2560
แหล่งที่มา: สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง