รายละเอียด:

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
ในสำนักที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 11 (จังหวัดนครสวรรค์)
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ในสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยนาท สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุทัยธานี และ
สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสิงห์บุรี  ลงวันที่ 22 มกราคม 2562
วันที่: 22 มกราคม 2562
แหล่งที่มา: สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 11 (จังหวัดนครสวรรค์)