วันที่: 2 สิงหาคม 2561
แหล่งที่มา: สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคทีี่ ๕ (จังหวัดอุบลราชธานี)