รายละเอียด:

ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

บัดนี้ การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว ผู้สมัครสอบได้รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติมีสิทธิสมัครสอบและมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และชำระค่าใช้จ่ายสมัครสอบครบถ้วนภายในวันและเวลาที่กำหนด จำนวน 525 คน ดังนี้
รหัส 11 ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) จำนวน 318 คน
รหัส 12 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 207 คน

กำหนดการสอบแข่งขัน วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.
สถานที่สอบ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ที่อยู่ 132/11 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน 2 ไฟล์
 

วันที่: 30 พฤศจิกายน 2561
แหล่งที่มา: สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มสรรหาและคัดเลือก โทร 02 271 8000 ต่อ 3205