รายละเอียด:

ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ  (สมัครสอบได้เพียง 1 ตำแหน่ง)
รหัส 11 ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) จำนวน  50 อัตรา
รหัส 12 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน  10 อัตรา

คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครสอบ
ผู้สมัครต้องเป็นลูกจ้างของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2551

การสมัครสอบ
ผู้ประสงค์สมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.oag.go.th ในหัวข้อ “ระบบรับสมัครสอบแข่งขัน” หรือ https://oag.job.thai.com

รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน 1 ไฟล์วันที่: 27 กันยายน 2561
แหล่งที่มา: สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มสรรหาและคัดเลือก โทร 02 271 8000 ต่อ 3205