รายละเอียด:

ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. 2561- 2565)
ลงวันที่: 7 มิถุนายน 2561
แหล่งที่มา: สำนักอำนวยการคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน