รายละเอียด:

ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยผู้ประเมินอิสระ
ลงวันที่: 15 พฤษภาคม 2561
แหล่งที่มา: สำนักอำนวยการคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน