รายละเอียด:

วันที่: 26 กันยายน 2560
แหล่งที่มา: สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน