รายละเอียด:

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ การปฏิบัติหน้าที่ การพ้นจากตำแหน่ง และการจ่ายค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่น พ.ศ. 2561
ลงวันที่: 20 เมษายน 2561
แหล่งที่มา: สำนักอำนวยการคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน