รายละเอียด:

รายงานผลการประเมินเสริมสร้างธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการประเมินผลการเสริมสร้างธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เมษายน 2557

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลงวันที่: 1 กรกฎาคม 2557