Details

สตง. ยกกรณีศึกษาผลการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ซึ่งมีการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างแล้ว 41 งวด ในขณะเดียวกัน จากการคำนวณค่าชดเชยงานก่อสร้าง (ค่า K) ของการส่งมอบงานงวดที่ 1-40 ปรากฏว่า มีค่าชดเชยที่จะต้องเรียกคืนจากผู้รับจ้างเป็นเงิน 10.86 ล้านบาท แต่มหาวิทยาลัยยังไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบและขออนุมัติค่า K ต่อสำนักงบประมาณ  สตง. จึงแจ้งผลการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะเพื่อให้มหาวิทยาลัยดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และนำเงินส่งคืนเป็นรายได้แผ่นดิน

Date 2 กันยายน 2563
แหล่งที่มา สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน