Details

นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดเผยว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ของเทศบาลตำบลแห่งหนึ่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2560 พบว่ามีการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของกองทุน โดยไม่มีการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน จำนวน 65 ครั้ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3.22 ล้านบาท 
Date 8 กันยายน 2563
แหล่งที่มา สำนักข่าวสับปะรด