Details

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวเกี่ยวกับโครงการใช้งบประมาณแผ่นดินเพื่อจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม อาจไม่ใช่ข่าวที่เป็นทอล์ก ออฟ เดอะ ทาวน์ แต่ประเด็นของข่าวนี้น่าสนใจอย่างยิ่ง เป็นโครงการการบริหารจัดการพลังงานภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด จำนวน 2 โครงการ โดยภายหลังการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) พบว่า การดำเนินโครงการไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ส่งผลให้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมไม่ได้รับการแก้ไขอย่างยั่งยืน
Date 4 ตุลาคม 2563
แหล่งที่มา สำนักข่าว SALIKA