รายละเอียด:

สตง. พบถนนโก่งตัวกลางเมืองขอนแก่น แจ้งนายกเทศมนตรีเร่งแก้ไข

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลงวันที่: 19 พฤศจิกายน 2558