Details

สตง. รุดตรวจสอบปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยของประชาชนในจังหวัดแห่งหนึ่ง โดยสุ่มตรวจสอบโครงการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 แห่ง พบการบริหารกิจการประปาหมู่บ้านไม่มีประสิทธิภาพและไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ ประชาชนมีความเสี่ยงได้รับสารปนเปื้อนและใช้น้ำประปาที่ไม่ได้มาตรฐาน สตง. จึงมีหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

Date 15 ตุลาคม 2563
แหล่งที่มา สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน